LAPOLY Sekoprojekt
Search
Close this search box.
0

Výpočty: Odlučovače pro mytí aut

B. Odlučovač pro mytí aut a techniky

Mytí aut

Čištění vody z mytí aut má tři stupně:

1. Odloučení hrubých nečistot* na mycím místě (v sedimentačním žlabu – kanálku)
2. Odloučení jemných kalů* v kalové jímce před odlučovačem
3. Odloučení ropných látek a zbytkových jemných kalů v  odlučovači lehkých kapalin

Tyto tři stupně čištění vody z mytí musí být řádně nadimenzovány – viz výpočty, příklady a návrhy níže.

*Pozn.: Pozor v  sedimentech je nasorbováno velké množství ropných látek (je to nebezpečný odpad!)


Podmínky pro čištění vod z mytí aut a techniky:

Požadavky na návrh odlučovače lehkých kapalin a výpočet NS stanoví norma ČSN EN 858-2 v části 4.3. Doporučení použití odlučovačů a podmínek pro mytí jsou uvedeny také v tabulkách B.1 a B.2 této normy v oddílu 6 – Mytí vozů, kde je předpokládáno, že použité čisticí prostředky jsou bez obsahu uhlovodíků. Další požadavky a doporučení pro čisticí prostředky jsou uvedeny v článku 4.3.2.3.

Zjednodušený výpočet velikosti NS a návrh odlučovače
– podle normy ČSN EN 858-2.
Vzorec

NS =  Qs . fx . fd                kde    Qs = Qs1 + Qs2 + Qs3…

Legenda:

NS…..vypočtená velikost odlučovače lehkých kapalin

Qs….odtok vody v l/s z jednotlivých mycích zařízení*

fx….přitěžující součinitel (pro vody z mytí je fx=2,0 viz tab. 2 normy)

fd…..součinitel zohledňující hustotu lehké kapaliny a druhu odlučovacího zařízení (pro odlučovač třídy I je pro mytí OA obvykle fd=1,0, pro mytí techniky nebo dílů je zpravidla fd=1,5), podrobněji viz článek 4.3.2.2 normy

Množství kalu (minimální objem kalového prostoru)

  • pro mytí osobních aut je objem pro kaly v litrech 200.NS/fd (minimálně 600 l)
  • pro mytí nákladních aut, stavebních a zemědělských strojů je to 300.NS/fd

*Pozn.: Odtok vody Qs:

– pro jedno vysokotlaké zařízení (WAP) je Qs=2,0 l/s a pro druhé a každé další je Qs=1,0 l/s

– pro výtokový ventil (pro hadici) DN15 je Qs=0,5 pro DN20 je Qs=1,0 a pro DN25 je QS=1,7 l/s – podrobněji viz tab. 4 normy

– podmínky pro mycí linky a další požadavky – viz další články normy   

Návrh pro mytí osobních aut

  • níže jsou v tabulce uvedeny příklady zjednodušených výpočtů a návrhů odlučovačů podle ČSN EN 858-2. Konkrétní případ musí být vždy posouzen, spočítán a navržen dle dané situace a dle požadavků výše uvedené normy. 
  • Tabulka výpočtu pro 1-3 mycí stání OA (1-3 ks WAP)
Počet stání
- vysokotlakých zařízení
Qs
v l/s
Součinitelé
fx.fd
NS
(Qs.fx.fd)
Odlučovač
+ kalová jímka
1 2,02,0 . 1,04 GSOL-2/4P+ KJ-0,6*
2 3,02,0 . 1,06 GSOL-2/10 + KJ-1**
3 4,02,0 . 1,08 GSOL-2/10 + KJ-1***

Posouzení kapacity kalového prostoru: 

Množství kalu min. 800 l = Kalová jímka KJ-0,6 + integrovaný kalový prostor v odlučovači + kalový prostor pro hrubé kaly na mycím místě = 600+100+min.100 = více než požadovaných 800 litrů

** Množství kalu min. 1200 = KJ-1 + kalový prostor v odlučovači + kalový prostor pro hrubé kaly na mycím místě = 1000+200+min.100 = více než požadovaných 1200 litrů

*** Množství kalu min 1600 l = KJ-1 + kalový prostor v odlučovači + kalový prostor pro hrubé kaly na mycím místě = 1000+200+3×150 = více než požadovaných 1600 litrů

  • Tabulka výpočtu pro 4-8 mycích stání OA (4-8 ks WAP)
Počet stání
- vysokotlakých zařízení
Qs
v l/s
Součinitelé
fx.fd
NS
(Qs.fx.fd)
Odlučovač
+ kalová jímka
4 5,02,0 . 1,010 GSOL-2/10 + KJ-1**
6 7,02,0 . 1,014 GSOL-5/20 + KJ-2***
8 9,02,0 . 1,018 GSOL-5/20 + KJ-2***

Posouzení kapacity kalového prostoru: 

Množství kalu min. 2000 l = Kalová jímka KJ-1 + integrovaný kalový prostor v odlučovači + kalový prostor pro hrubé kaly na mycím místě = 1000+200+min. 4×200 = více než požadovaných 2000 litrů

** Množství kalu min. 2800 = KJ-2 + kalový prostor v odlučovači + kalový prostor pro hrubé kaly na mycím místě = 2000+500+min.6×100 = více než požadovaných 2800 litrů

*** Množství kalu min 3600 l = KJ-2 + kalový prostor v odlučovači + kalový prostor pro hrubé kaly na mycím místě = 2000+500+8×150 = více než požadovaných 3600 litrů

Návrh pro mytí nákladních aut

a také pro mytí stavebních strojů a vozidel, zemědělské a další techniky.

  • Níže jsou v tabulce uvedeny příklady zjednodušených výpočtů a návrhů odlučovačů LK podle ČSN EN 858-2. Konkrétní případ musí být vždy posouzen, spočítán a navržen dle dané situace a dle požadavků výše uvedené normy. 
  • Tabulka výpočtu pro 1-3 mycích stání NA (1-3 ks WAP)
Mycí stání
a jeho vybavení
Qs
v l/s
Součinitelé
fx.fd
NS
(Qs.fx.fd)
Odlučovač LK
+ kalová jímka
1x WAP + hadice DN 25 2,0+1,72,0 . 1,512 GSOL-5/20 + KJ-2*
2x WAP + 2xhadice DN 20 3,0+2,02,0 . 1,515 GSOL-5/20 + KJ-2**
3x WAP + 3x hadice DN25 4,0+4,62,0 . 1,526 GSOL-10/50 + KJ-5***

Poznámky:

* Množství kalu min. 2400 l = Kalová jímka KJ-2 + integrovaný kalový prostor v odlučovači + kalový prostor pro hrubé kaly na mycím místě = 2000+500+min.500 = více než požadovaných 2400 l

** Množství kalu min. 3000 l = KJ-2 + kalový prostor v odlučovači + kalový prostor pro hrubé kaly na mycím místě = 2000+500+min.600 = více než požadovaných 3000 l

*** Množství kalu min. 5200 l = KJ-5 + kalový prostor v odlučovači + kalový prostor pro hrubé kaly na mycím místě = 5000+1000+min.500 = více než požadovaných 5200 l

0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru