LAPOLY Sekoprojekt
Search
Close this search box.
0

GSOL-5/20 odlučovač lehkých kapalin NS20

Cena včetně dopravy bez DPH.

Technické parametry
Typové označení:GSOL-5/20
Velikost odlučovače:NS 20
Rozměry odlučovače (d x š x v) : 2400x900x1260 mm
Rozměry poklopu:900x600x55 mm - 2 ks
Hmotnost kompletu:do 350 kg
Hrdlo na vstupu:pro potrubí DN 150
Max. znečištění vstupní vody:5000 mg rop. látek (NEL) v lt. vody
Obvykle jsou v praxi hodnoty do 1000 mg/l
Potrubí na výstupu: PP 200 = DN 200
Jmenovitý průtok:5 l/s
Maximální průtok (kapacita):20 l/s
Odvodňovaná plocha (orientačně):600 - 2000 m2
Kvalita vody na výstupu C10-C40:GSOL-5/20 je odlučovačem I třídy, tj. do 5mg/l
Obvykle je hodnota C10-C40 průměrně 0,5 mg/l

Popis

GSOL-5/20 je gravitačně sorpční odlučovač, voda je čištěna vícestupňově s dočištěním na sorpčním filtru.  Odlučovač ropných látek je vyroben v “baleném” provedení, jako vodotěsná svařovaná polypropylenová nádrž s gravitačně sedimentační komorou a sorpčním filtrem. Odlučovač je určen pro osazení v zemi s obetonováním viz. odstavec Osazení.                                                                           

Použití

Zařízení se používá k čištění vod znečištěných lehkými kapalinami – volnými ropnými látkami (C10-C40, NEL) např. dešťových vod z parkovišť, odstavných a manipulačních ploch, šrotišť atd. Je určeno zejména pro parkoviště, čerpací stanice a autoservisy, pro čištění dešťových vod ze zpevněných ploch. Použít lze i pro čištění chladících a jiných odpadních vod znečištěných rop. látkami i pro čištění vod z mytí vozidel a dílů (mycími prostředky bez uhlovodíků). V odlučovači je integrován kalový prostor o objemu 0,5 m3. Před odlučovač se dle požadavku osadí kalová jímka odpovídajícího objemu, např. KJ-2. Při čištění vod vod z mytí vozidel a techniky je vhodné před kalovou jímku předřadit ještě sedimentační kanál. Podmínky použití odlučovačů stanoví ČSN EN 858-2, např. i doporučení v tab. B.1 a B.2.  

Funkce

Odloučení lehkých kapalin (ropných látek)  je vícestupňové, tj. nejdříve dojde k sedimentaci a ke gravitační separaci ropných látek na hladině, k sedimentaci jemných částeček i s pomocí koalescenčního filtru a nakonec se voda dočistí na speciálním sorpčním filtru, kde je zbytkové znečištění látkami C10-C40 zachyceno na vláknitém sorpčnín materiálu REO Fb (Fibroil). Odlučovač je bez automatických uzavíracích a výstražných a přídavných zařízení. 

Doklady

Na odlučovač je vydáno Prohlášení o vlastnostech č. 01/13 podle zákona 22/1997 Sb. Odlučovač je navržen v souladu s požadavky ČSN EN 858-1 a vyhovuje i požadavkům Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. pro vypouštění vod.  K odlučovači je dodávána Technická dokumentace včetně návrhu Provozně manipulačního řádu a Provozního deníku. Ke každému výrobku je pod evid. č. vydáno Osvědčení o vodotěsnosti a Záruční list. Výrobek je označen CE značkou shody a opatřen typovým štítkem dle EN 858

Obsluha

Podmínky pro instalaci, provoz a údržbu stanoví ČSN EN 858-2. Kontrola a údržba je v čl. 6, kde jsou stanoveny minimální lhůty takto:

 
  • Údržbu odlučovacího zařízení musí provádět odborní pracovníci alespoň jednou za 6 měsíců.
  • Generální technická kontrola musí být prováděna v intervalech nejvýše 5 let.

Podrobné podmínky kontroly a údržby jsou v Provozně manipulačním řádu, který je s Provozním deníkem dodán k výrobku při expedici.

 

Osazení

Po vykopání jámy se plastový odlučovač osadí do vodorovné polohy na srovnanou vrstvu sušší betonové směsi s malým obsahem cementu. Odlučovač se připojí na kanalizaci. Při postupném napouštění nádrže vodou a jejím rozepření se provádí zhutněný obsyp stěn sušším betonem s malým obsahem cementu. Do úrovně terénu se provede nadbetonování nebo vyzdění betonovými tvarovkami – KB bloky. Osadí se překlady (např. 2 ks RZP 900/140/140), dobetonuje do horní úrovně překladů, osadí se rám poklopu a pak i poklop. Poklop se vyplní betonem nebo dlažbou s vynecháním otvorů u úchytů. Toto platí pro osazení v malých hloubkách a v plochách bez většího zatížení. V ostatních případech se dle návrhu projektanta příp. dodavatele provede základová deska a stěny obetonování s pomocnou výztuží případně ze železobetonu. Stěny odlučovače jsou opatřeny lištami s kruhovými otvory pro případné provléknutí nebo vázání ocelové výztuže. Odlučovač v provedení k osazení pod hladinou spodní vody je kromě lišt na vnější straně stěn opatřen lištami s kruhovými otvory i na vnější straně dna. Otvory v lištách se protáhne výztuž. Před uvedením do provozu se odlučovač naplní čistou vodou.

Poklopy

Poklopy jsou ocelové, pozinkované, vodotěsné pro betonovou výplň (je možno vyplnit i dlažbou, asf.betonem) v provedení pro pojezd vozidly do 3,5t nebo do 15t. Při požadavku vyšší únosnosti jsou odlučovače dodány bez poklopů, tyto dodá např. f. VLČEK a to litinové 600/900 mm s únosností do 40t (D400) nebo, pokud to umožní hloubka uložení, se použijí šachtové vstupy s šachtovými litinovými poklopy – viz výkresy osazení na tlačítku VÝKRESY. 

0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru