LAPOLY Sekoprojekt
Search
Close this search box.
0

GSOL-2/4P odlučovač lehkých kapalin NS4

Cena včetně dopravy bez DPH.

Technické parametry
Typové označení:GSOL-2/4P
Velikost odlučovače:NS4
Rozměry odlučovače (d x š x v) : 1200x600x1010 mm
Hmotnost kompletu:cca 150 kg
Hrdlo na vstupu:pro potrubí DN 125
Max. znečištění vstupní vody:5000 mg rop. látek (NEL) v lt. vody
Obvykle jsou v praxi hodnoty do 1000 mg/l
Potrubí na výstupu: PP 125 = DN 125
Jmenovitý průtok:2 l/s
Maximální průtok (kapacita):4 l/s
Odvodňovaná plocha (orientačně):50 - 300 m2
Kvalita vody na výstupu C10-C40:GSOL-2/4P je odlučovačem I třídy, tj. do 5 mg/l
Obvykle je to průměrně 0,5 mg/l

Popis

GSOL-2/4P je gravitačně sorpční odlučovač, voda je čištěna vícestupňově s dočištěním na sorpčním filtru.  Voda přitéká potrubím, zakrytí je poklopem. Odlučovač ropných látek je vyroben v “baleném” provedení, jako vodotěsná svařovaná polypropylenová nádrž s gravitačně sedimentační komorou a sorpčním filtrem. Odlučovač je určen pro osazení v zemi s obetonováním viz. odstavec Osazení.                                                                        

Použití

Zařízení se používá k čištění vod znečištěných lehkými kapalinami – volnými ropnými látkami (C10-C40, NEL) např. dešťových vod z parkovišť, odstavných a manipulačních ploch, šrotišť atd. Je určeno zejména pro menší parkoviště, čerpací stanice a autoservisy, pro čištění dešťových vod z menších ploch. Použít lze i pro čištění chladících a jiných odpadních vod znečištěných rop. látkami i pro čištění vod z mytí vozidel a dílů (mycími prostředky bez uhlovodíků). V odlučovači je integrován kalový prostor o objemu 0,1m3. Před odlučovač se dle požadavku osadí kalová jímka odpovídajícího objemu, např. KJ-0,6 viz šachty a jímky. Při čištění vod vod z mytí vozidel a techniky je vhodné před kalovou jímku předřadit ještě sedimentační kanál. Podmínky použití odlučovačů stanoví ČSN EN 858-2, a to např. i doporučení v tab. B.1 a B.2.  

Funkce

Odlučovač je navržen v souladu s požadavky ČSN EN 858-1. Odloučení lehkých kapalin (ropných látek)  je vícestupňové, tj. nejdříve dojde k sedimentaci a ke gravitační separaci ropných látek na hladině, k sedimentaci jemných částeček a nakonec se voda dočistí na speciálním sorpčním filtru, kde je zbytkové znečištění látkami C10-C40 zachyceno na vláknitém sorpčnín materiálu REO Fb (Fibroil). Odlučovač je bez automatických uzavíracích a výstražných a přídavných zařízení. Kvalita vody na výstupu viz Atest v části Doklady.

Obsluha

Podmínky pro instalaci, provoz a údržbu stanoví ČSN EN 858-2. Kontrola a údržba je v čl. 6, kde jsou stanoveny minimální lhůty takto:

 
  • Údržbu odlučovacího zařízení musí provádět odborní pracovníci alespoň jednou za 6 měsíců.
  • Generální technická kontrola musí být prováděna v intervalech nejvýše 5 let.

Podrobné podmínky kontroly a údržby jsou v Provozně manipulačním řádu, který je s Provozním deníkem dodán k výrobku při expedici  více pod tlačítkem PROVOZ

 

Osazení

Po vykopání jámy se plastový odlučovač osadí do vodorovné polohy na srovnanou vrstvu sušší betonové směsi s malým obsahem cementu. Odlučovač se připojí na kanalizaci. Při postupném napouštění nádrže vodou a jejím rozepření se provádí zhutněný obsyp stěn sušším betonem s malým obsahem cementu. Do úrovně terénu se provede nadbetonování nebo vyzdění betonovými tvarovkami – KB bloky. Osadí se překlady (např. 2 ks RZP 900/140/140), dobetonuje do horní úrovně překladů, osadí se rám poklopu a pak i poklop. Poklop se vyplní betonem nebo dlažbou s vynecháním otvorů u úchytů. Toto platí pro osazení v malých hloubkách a v plochách bez většího zatížení. V ostatních případech se dle návrhu projektanta příp. dodavatele provede základová deska a stěny obetonování s pomocnou výztuží případně ze železobetonu. Stěny odlučovače jsou opatřeny lištami s kruhovými otvory pro případné provléknutí nebo vázání ocelové výztuže. Odlučovač v provedení k osazení pod hladinou spodní vody je kromě lišt na vnější straně stěn opatřen lištami s kruhovými otvory i na vnější straně dna. Otvory v lištách se protáhne výztuž. Před uvedením do provozu se odlučovač naplní čistou vodou.

Poklop

Poklop 600/900 mm je ocelový, pozinkovaný, vodotěsný pro betonovou výplň (je možno vyplnit i dlažbou, asf.betonem) v provedení pro pojezd vozidly do 3,5t nebo do 15t.

Při požadavku vyšší únosnosti je odlučovač dodán bez poklopu, ten dodá např. f. VLČEK a to litinový 600/900 mm s únosností do 40t (D400) nebo, pokud to umožní hloubka uložení, se použije šachtový vstup se šachtovým litinovým poklopem – viz též VÝKRESY. 

0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru