LAPOLY Sekoprojekt
Search
Close this search box.
0

GSOL-10/50 odlučovač lehkých kapalin NS50

Cena včetně dopravy bez DPH.

Technické parametry
Typové označení:GSOL-10/50
Velikost odlučovače:NS 50
Rozměry odlučovače (d x š x v) : 3400x1500x1510 mm
Rozměry poklopu:900x600x55 mm
Hmotnost kompletu:do 500 kg
Hrdlo na vstupu:pro potr. PP 315=DN 300
Max. znečištění vstupní vody:5000 mg rop. látek (NEL) v lt. vody
Obvykle jsou v praxi hodnoty do 1000 mg/l
Potrubí na výstupu: PP 315 = DN 300
Jmenovitý průtok:10 l/s
Maximální průtok (kapacita):50 l/s
Odvodňovaná plocha (orientačně):1300 - 5000 m2
Kvalita vody na výstupu C10-C40:GSOL-10/50 je odlučovačem I třídy, tj. do 5 mg/l
Obvykle je hodnota C10-C40 průměrně 0,5 mg/l

Popis

Zařízení se používá k čištění vod znečištěných lehkými kapalinami – volnými ropnými látkami (NEL, C10-C40) např. dešťových vod z parkovišť, odstavných a manipulačních ploch, šrotišť atd. Je určeno zejména pro parkoviště, čerpací stanice a autoservisy, pro čištění vod, které mohou být znečištěny lehkými kapalinami. Použít lze i pro čištění chladících a jiných odpadních vod znečištěných neemulgovanými rop. látkami i pro čištění vod z mytí vozidel a dílů (mycími prostředky bez uhlovodíků). V odlučovači je integrován kalový prostor o objemu 1 m3. Před odlučovač se dle požadavku osadí kalová jímka odpovídajícího objemu, např. KJ-5. Při čištění vod vod z mytí vozidel a techniky je vhodné před kalovou jímku předřadit ještě sedimentační kanál.  Podmínky použití odlučovačů stanoví ČSN EN 858-2, např. i doporučení v tab. B.1 a B.2.  

Funkce

Odlučovač je navržen dle požadavků ČSN EN 858-1 Odlučovače lehkých kapalin. Odloučení  lehkých kapalin (ropných látek, NEL, C10-C40) z odpadní vody je vícestupňové. Nejdříve dojde k sedimentaci a ke gravitační separaci ropných látek na hladině, pomocí koalescenční vložky ke shlukování nejmenších kapiček lehkých kapalin a sedimentaci jemných částeček a nakonec k dočištění na speciálním sorpčním filtru, kde je zbytkové znečištění látkami C10-C40 zachyceno na vláknitém sorpčním hydrofobním materiálu REO Fb (FIBROIL). Odlučovač je bez automatických výstražných a uzavíracích zařízení. Kvalita vody na výstupu viz Atest – na tlačítku DOKLADY
 

Doklady

Na odlučovač je vydáno Prohlášení o vlastnostech č. 01/13 podle zákona 22/1997 Sb. Odlučovač je navržen v souladu s požadavky ČSN EN 858-1 a vyhovuje i požadavkům Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. pro vypouštění vod.  K odlučovači je dodávána Technická dokumentace včetně návrhu Provozně manipulačního řádu a Provozního deníku. Ke každému výrobku je pod evid. č. vydáno Osvědčení o vodotěsnosti a Záruční list. Výrobek je označen CE značkou shody a opatřen typovým štítkem dle EN 858…..viz též tlačítko DOKLADY

Provoz

Podmínky pro instalaci, provoz a údržbu stanoví ČSN EN 858-2. Kontrola a údržba je v čl. 6, kde jsou stanoveny minimální lhůty takto:

  • Údržbu odlučovacího zařízení musí provádět odborní pracovníci alespoň jednou za 6 měsíců.
  • Generální technická kontrola musí být prováděna v intervalech nejvýše 5 let.

Podrobné podmínky kontroly a údržby jsou v Provozně manipulačním řádu, který je s Provozním deníkem dodán k výrobku při expedici viz též tlačítko PROVOZ

 

Osazení

Po vykopání jámy se plastový odlučovač osadí do vodorovné polohy na srovnanou vrstvu sušší betonové směsi s malým obsahem cementu. Odlučovač se připojí na kanalizaci. Při postupném napouštění nádrže vodou a jejím rozepření se provádí zhutněný obsyp stěn sušším betonem s malým obsahem cementu. Do úrovně terénu se provede nadbetonování nebo vyzdění betonovými tvarovkami – KB bloky. Osadí se překlady (např. 2 ks RZP 900/140/140), dobetonuje do horní úrovně překladů, osadí se rám poklopu a pak i poklop. Poklop se vyplní betonem nebo dlažbou s vynecháním otvorů u úchytů – podrobněji viz. odstavec Poklopy (klikni) Toto platí pro osazení v malých hloubkách a v plochách bez většího zatížení. V ostatních případech se dle návrhu projektanta příp. dodavatele provede základová deska a stěny obetonování s pomocnou výztuží případně ze železobetonu. Stěny odlučovače jsou opatřeny lištami s kruhovými otvory pro případné provléknutí nebo vázání ocelové výztuže. Odlučovač v provedení k osazení pod hladinou spodní vody je kromě lišt na vnější straně stěn opatřen lištami s kruhovými otvory i na vnější straně dna. Otvory v lištách se protáhne výztuž. Výkresy osazení je pod tímto textem. Před uvedením do provozu se odlučovač naplní čistou vodou. Osazení – viz též tlačítko VÝKRESY

Poklopy

Poklopy jsou ocelové, pozinkované, vodotěsné pro betonovou výplň (je možno vyplnit i dlažbou, asf.betonem) v provedení pro pojezd vozidly do 3,5t nebo do 15t. Při požadavku vyšší únosnosti jsou odlučovače dodány bez poklopů, tyto dodá např. f. VLČEK a to litinové 600/900 mm s únosností do 40t (D400) nebo, pokud to umožní hloubka uložení, se použijí šachtové vstupy s šachtovými litinovými poklopy- viz též tlačítko POKLOPY a VÝKRESY

0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru