LAPOLY Sekoprojekt
Search
Close this search box.
0

GSOL-2/10 odlučovač lehkých kapalin NS10

Cena včetně dopravy bez DPH.

Technické parametry
Typové označení:GSOL-2/10
Velikost odlučovače:NS 10
Rozměry odlučovače (d x š x v) : 1660x700x1260 mm
Rozměry poklopu:900x600x55 mm
Hmotnost kompletu:do 250 kg
Hrdlo na vstupu:pro potrubí DN 150
Potrubí na výstupu: PP 160 = DN 150
Jmenovitý průtok:2 l/s
Maximální průtok (kapacita):10 l/s
Odvodňovaná plocha (orientačně):300 - 1000 m2
Max. znečištění vstupní vody:5000 mg rop. látek (NEL) v lt. vody
Obvykle jsou v praxi hodnoty do 1000 mg/l
Kvalita vody na výstupu C10-C40:GSOL-2/10 je odlučovačem I třídy, tj. do 5 mg/l.
Obvykle je hodnota C10-C40 průměrně 0,5 mg/l

Popis

Gravitačně sorpční plastový odlučovač lehkých kapalin (benzínů, oleje…dříve ropných látek) je vyroben jako vodotěsná svařovaná polypropylenová nádrž se sedimentační komorou, koalescenční vložkou a sorpčním filtrem. Odlučovač je určen pro osazení v zemi s obetonováním.                                                             

Použití

Zařízení se používá k čištění vod znečištěných lehkými kapalinami – volnými ropnými látkami (C10-C40, NEL) např. dešťových vod z parkovišť, odstavných a manipulačních ploch, šrotišť atd. Je určeno zejména pro parkoviště, čerpací stanice a autoservisy, pro čištění dešťových vod ze zpevněných ploch. Použít lze i pro čištění chladících a jiných odpadních vod znečištěných rop. látkami i pro čištění vod z mytí vozidel a dílů (mycími prostředky bez uhlovodíků). V odlučovači je integrován kalový prostor o objemu 0,2m3. Před odlučovač se dle požadavku osadí kalová jímka odpovídajícího objemu, např. KJ-1 viz šachty a jímky. Při čištění vod vod z mytí vozidel a techniky je vhodné před kalovou jímku předřadit ještě sedimentační kanál. Podmínky použití odlučovačů stanoví ČSN EN 858-2, např. i doporučení v tab. B.1 a B.2.  

Funkce

Odlučovač je navržen dle požadavků ČSN EN 858-1 Odlučovače lehkých kapalin. Odloučení  lehkých kapalin (ropných látek, NEL, C10-C40) z odpadní vody je vícestupňové. Nejdříve dojde k sedimentaci a ke gravitační separaci ropných látek na hladině, pomocí koalescenční vložky ke shlukování nejmenších kapiček lehkých kapalin a sedimentaci jemných částeček a nakonec k dočištění na speciálním sorpčním filtru, kde je zbytkové znečištění látkami C10-C40 zachyceno na vláknitém sorpčním hydrofobním materiálu REO Fb (FIBROIL). Odlučovač je bez automatických výstražných a uzavíracích zařízení. Kvalita vody na výstupu viz Atest v sekci Doklady 

Obsluha

Podmínky pro instalaci, provoz a údržbu stanoví ČSN EN 858-2. Kontrola a údržba je v čl. 6, kde jsou stanoveny minimální lhůty takto:

 
  • Údržbu odlučovacího zařízení musí provádět odborní pracovníci alespoň jednou za 6 měsíců.
  • Generální technická kontrola musí být prováděna v intervalech nejvýše 5 let.

Podrobné podmínky kontroly a údržby jsou v Provozně manipulačním řádu, který je s Provozním deníkem dodán k výrobku při expedici.

 

Osazení

Po vykopání jámy se plastový odlučovač osadí do vodorovné polohy na srovnanou vrstvu sušší betonové směsi s malým obsahem cementu. Odlučovač se připojí na kanalizaci. Při postupném napouštění nádrže vodou a jejím rozepření se provádí zhutněný obsyp stěn sušším betonem s malým obsahem cementu. Do úrovně terénu se provede nadbetonování nebo vyzdění betonovými tvarovkami – KB bloky. Osadí se překlady (např. 2 ks RZP 900/140/140), dobetonuje do horní úrovně překladů, osadí se rám poklopu a pak i poklop. Prohlubeň poklopu se vyplní betonem nebo dlažbou s vynecháním otvorů u úchytů. Toto platí pro osazení v malých hloubkách a v plochách bez většího zatížení. V ostatních případech se dle návrhu projektanta příp. dodavatele provede základová deska a stěny obetonování s pomocnou výztuží případně ze železobetonu. Stěny odlučovače jsou opatřeny lištami s kruhovými otvory pro případné provléknutí nebo vázání ocelové výztuže. Odlučovač v provedení k osazení pod hladinou spodní vody je kromě lišt na vnější straně stěn opatřen lištami s kruhovými otvory i na vnější straně dna. Otvory v lištách se protáhne výztuž. Viz výkresy osazení. Před uvedením do provozu se odlučovač naplní čistou vodou.

Poklopy

Poklopy jsou ocelové, pozinkované, vodotěsné pro betonovou výplň (je možno vyplnit i dlažbou, asf.betonem) v provedení pro pojezd vozidly do 3,5t nebo do 15t.

Při požadavku vyšší únosnosti jsou odlučovače dodány bez poklopů, tyto dodá např. f. VLČEK a to litinové 600/900 mm s únosností do 40t (D400) nebo, pokud to umožní hloubka uložení, se použijí šachtové vstupy s šachtovými litinovými poklopy viz též VÝKRESY.

0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru