LAPOLY Sekoprojekt
Search
Close this search box.
0

OTP-10 – lapák tuků NS10

Cena včetně dopravy bez DPH.

Technické parametry
Typové označení:OTP-10
Velikost lapáku:NS 10
Rozměry odlučovače (d x š x v) : 2650x1200x1510mm
Rozměry poklopu:900x600x55 mm
Hrdlo na vstupu a potrubí na výstupu:pro potr. PP 160 = DN 150
Hmotnost kompletu:do 350 kg
Maximální průtok (kapacita):10 l/s
Objem lapáku:4,16 m3
Objem kalového prostoru:1,00 m3
Objem zachyceného tuku:0,40 m3
Tlouštka vrstvy tuku max.:140 mm

Popis 

Plastový odlučovač tuků – lapák tuku dle ČSN EN 1825-1 – je dodáván v “baleném” provedení, svařen z polypropylénových desek a tvoří nepropustnou vodotěsnou jímku se soustavou norných stěn a přepážek.  Na přítoku je hrdlo a na výtoku trubka pro napojení na kanalizaci. Součástí dodávky lapáku jsou 2 ocelové pozinkované vodotěsné poklopy pro betonovou výplň 600 x 900 mm.             

Použití

Pro restaurace, jídelny, kuchyně, výrobny lahůdek, cukrárny a podobné provozy, kde jsou odpadní vody znečištěné tuky a oleji. Lapák slouží k zachycení tuků a olejů z těchto odpadních vod. Je určen jako předřazená čistící jednotka před čistírnu odpadních vod resp. před vypouštěním vod do veřejné kanalizace. Do lapáku tuků nelze svádět ostatní odpadní vody (dešťové, splaškové…). Do lapáku není vhodné přivádět odpadní vody z drtiče nebo škrabek (nadměrné zanášení odlučovače sedimenty). Použití čistících prostředků, vyšší teploty vody, nadměrné zatížení tuky nebo sedimenty musí být zohledněno při návrhu velikosti lapáku tuku NS (dle požadavků EN 1825) – koeficienty “f”. 

Funkce

Voda natéká přes usměrňovací komoru do odlučovacího prostoru, kde dojde k uklidnění a ochlazení vody, gravitačnímu odloučení tuku na hladině a usazení nerozpuštěných látek v kalovém prostoru. Přečištěná voda dále protéká pod nornou stěnou do odtokové komory a dále do kanalizace.

Doklady

Na lapák je vydáno Prohlášení o vlastnostech 02/13 podle zákona 22/1997 Sb. Lapák tuku je navržen a posouzen dle požadavků ČSN EN 1825-1 Lapáky tuků. K výrobku je dodávána Technická dokumentace včetně návrhu Provozně manipulačního řádu a Provozního deníku. Ke každému výrobku je pod evid. č. vydáno Osvědčení o vodotěsnosti a Záruční list, typový štítek a označení CE – viz tlačítko DOKLADY

Obsluha

Podmínky pro provoz, obsluhu a údržbu stanoví obecně ČSN EN 1825-2 zejména v čl. 8. Výrobce tyto podmínky konkretizuje a  upřesňuje v Provozně manipulačním řádu, který je včetně Provozního deníku součástí dodávky lapáku tuku – viz též tlačítko PROVOZ

Osazení

Po vykopání jámy se plastový lapák osadí do vodorovné polohy na srovnanou vrstvu sušší betonové směsi s malým obsahem cementu. Při postupném napouštění lapáku vodou a případném rozepření se provádí zhutněný obsyp spodní části lapáku betonem s malým obsahem cementu. Připojí se kanalizační potrubí, dokončí zhutněný zásyp, případně nadbetonování nebo vyzdění betonovými tvarovkami – KB bloky a osadí ocelové rámy vodotěsných poklopů 600 x 900 mm. Poklopy se vyplní betonem (asf.bet., dlažbou…) s vynecháním prostoru u ok pro vyzdvižení poklopu. Před uvedením do provozu se lapák naplní čistou vodou. Odvětrání lapáku je většinou přes odvětranou větev přívodního potrubí. Pokud přívodní potrubí není odvětráno, musí být osazeno samostatné odvětrávací potrubí a to např. jako odbočka na přívodním potrubí. Schéma osazení viz. výkresy odlučovače – viz tlačítko VÝKRESY

Poklopy

Poklopy 600/900mm jsou ocelové, pozinkované, vodotěsné pro betonovou výplň (je možno vyplnit i dlažbou, asf.betonem) v provedení pro pojezd vozidly do 3,5t nebo do 15t.

Při požadavku na vyšší únosnost je lapák dodán bez poklopu, tento pak dodá např. f. VLČEK a to litinové s únosností až 40t (D400) nebo, pokud to umožní hloubka uložení, se použije šachtový vstup se šachtovým litinovým poklopem – viz tlačítko POKLOPY

0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru