LAPOLY Sekoprojekt
Search
Close this search box.
0

OTP-0,5 – lapák tuků NS0,5

Cena včetně dopravy bez DPH.

Technické parametry
Typové označení:OTP-0,5
Velikost lapáku:NS 0,5
Rozměry odlučovače (d x š x v) : 600x600x790 mm
Rozměry poklopu:600x600x55 mm
Hrdlo na vstupu a potrubí na výstupu:pro potr. PP 70 = DN 70
Hmotnost kompletu:do 70 kg
Maximální průtok (kapacita):0,5 l/s
Objem lapáku:0,23 m3
Objem kalového prostoru:0,05 m3
Objem zachyceného tuku:0,02 m3
Tlouštka vrstvy tuku max.:70 mm

Popis 

Plastový odlučovač tuků ( dle EN 1825 lapák tuků) nejmenší velikosti je dodáván v “baleném” provedení, je svařen z polypropylénových desek a tvoří nepropustnou vodotěsnou jímku se soustavou norných stěn a přepážek. Na přítoku je hrdlo a na výtoku trubka pro napojení na kanalizaci. Součástí dodávky lapáku je ocelový pozinkovaný vodotěsný poklop pro betonovou výplň 600 x 600 mm. Lapák je možno osadit mimo budovu i uvnitř budovy pod podlahou.                   

Použití

Tento lapák tuku je pro nejmenší provozy, kde je malá produkce odpadních vod a též malé zatížení tuky. Pro drobné provozovny, stánky s občerstvením a další. Malé kuchyně do 20 jídel, výrobny lahůdek, cukrárny a podobné provozy, kde jsou odpadní vody znečištěné tuky a oleji. Pro běžné provozy kuchyní a další provozovny doporučujeme velikost lapáku NS 1 a větší.  Lapák slouží k zachycení tuků a olejů z těchto odpadních vod. Je určen jako předřazená čistící jednotka před čistírnu odpadních vod resp. před vypouštěním vod do veřejné kanalizace. Do lapáku tuků nelze svádět ostatní odpadní vody (dešťové, splaškové…). Do lapáku není vhodné přivádět odpadní vody z drtiče nebo škrabek (nadměrné zanášení odlučovače sedimenty). Použití čistících prostředků, vyšší teploty vody, nadměrné zatížení tuky nebo sedimenty musí být zohledněno při návrhu velikosti lapáku tuku NS (dle požadavků EN 1825) – koeficienty “f”. 

Funkce

Voda natéká přes usměrňovací komoru do odlučovacího prostoru, kde dojde k uklidnění a ochlazení vody, gravitačnímu odloučení tuku na hladině a usazení nerozpuštěných látek v kalovém prostoru. Přečištěná voda dále protéká pod nornou stěnou do odtokové komory a dále do kanalizace.

Doklady

Na lapák je vydáno Prohlášení o vlastnostech 02/13 podle zákona 22/1997 Sb. Lapák tuku je navržen a posouzen dle požadavků ČSN EN 1825-1 Lapáky tuků. K výrobku je dodávána Technická dokumentace včetně návrhu Provozně manipulačního řádu a Provozního deníku. Ke každému výrobku je pod evid. č. vydáno Osvědčení o vodotěsnosti a Záruční list, typový štítek a označení CE – viz tlačítko DOKLADY

Provoz

Podmínky pro provoz, obsluhu a údržbu stanoví obecně ČSN EN 1825-2 zejména v čl. 8. Výrobce tyto podmínky konkretizuje a  upřesňuje v Provozně manipulačním řádu, který je včetně Provozního deníku součástí dodávky lapáku tuku – viz tlačítko PROVOZ 

Osazení

Po vykopání jámy se plastový lapák osadí do vodorovné polohy na srovnanou vrstvu sušší betonové směsi s malým obsahem cementu. Při postupném napouštění lapáku vodou a případném rozepření se provádí zhutněný obsyp spodní části lapáku betonem s malým obsahem cementu. Připojí se kanalizační potrubí, dokončí zhutněný zásyp, případně nadbetonování nebo vyzdění betonovými tvarovkami – KB bloky a osadí ocelový rám vodotěsného poklopu 600 x 600 mm včetně vyplnění poklopu betonem (asf.bet., dlažbou…) s vynecháním prostoru u ok pro vyzdvižení poklopu. Před uvedením do provozu se lapák naplní čistou vodou. Odvětrání lapáku je většinou přes odvětranou větev přívodního potrubí. Pokud přívodní potrubí není odvětráno, musí být osazeno samostatné odvětrávací potrubí a to např. jako odbočka na přívodním potrubí. Schéma osazení viz tlačítko VÝKRESY  

Poklop

Poklop 600/600mm je ocelový, pozinkovaný, vodotěsný pro betonovou výplň (je možno ho vyplnit i dlažbou, asf.betonem) v provedení pro pojezd vozidly do 3,5t. Při požadavku na vyšší únosnost je lapák dodán bez poklopu, tento dodá např. f. BDS a to litinové s únosností až 40t (D400) nebo, pokud to umožní hloubka uložení, se použije šachtový vstup s šachtovým litinovým poklopem – viz tlačítko POKLOPY 

Výkres:

Lapák tuku OTP-0,5
0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru