LAPOLY Sekoprojekt
Search
Close this search box.
0

GSOL-25/120 odlučovač lehkých kapalin NS120

Cena včetně dopravy bez DPH.

Technické parametry
Typové označení:GSOL-25/120
Velikost odlučovače:NS 120
Jmenovitý průtok:25 l/s
Maximální průtok (kapacita):120 l/s
Odvodňovaná plocha (orientačně):6000-12000m2
Max. znečištění vstupní vody:5000 mg rop. látek (NEL) v lt. vody Obvykle jsou v praxi hodnoty do 1000 mg/l
Kvalita vody na výstupu C10-C40:GSOL-25/120 je odlučovačem třídy I do 5 mg/l. Obvykle průměrně 0,5 mg/l

Popis 

Gravitačně sorpční plastový odlučovač lehkých kapalin (benzínů, oleje…, dříve ropných látek) je vyroben v “baleném” provedení, jako vodotěsné svařované polypropylenové nádrže se sedimentační komorou, koalescenční vložkou a sorpčním filtrem. Odlučovače jsou určeny pro osazení v zemi s obetonováním viz. odstavec Osazení. Odlučovače pro průtok 70 – 250 l/s jsou vyráběny jako sestavy odlučovačů GSOL s rozdělovací (sedimentační komorou). Rozměry rozdělovací komory pro 2 ks odlučovačů jsou 3000x900x1500mm (pro 3ks 4000x900x1500mm). Kóta dna potrubí od dna komory je stejná jako kóta přítoku odlučovačů tj. 1100mm.            

Použití

Zařízení se používá k čištění vod znečištěných volnými ropnými látkami (NEL) např. dešťových vod z parkovišť, odstavných a manipulačních ploch, šrotišť atd. Je určeno zejména pro parkoviště, čerpací stanice a autoservisy, pro čištění dešťových vod z ploch.

Funkce

Odlučovač je navržen dle požadavků ČSN EN 858-1 Odlučovače lehkých kapalin. Odloučení  lehkých kapalin (ropných látek, NEL, C10-C40) z odpadní vody je vícestupňové. Nejdříve dojde k sedimentaci a ke gravitační separaci ropných látek na hladině, pomocí koalescenční vložky ke shlukování nejmenších kapiček lehkých kapalin a sedimentaci jemných částeček a nakonec k dočištění na speciálním sorpčním filtru, kde je zbytkové znečištění látkami C10-C40 zachyceno na vláknitém sorpčním hydrofobním materiálu REO Fb (FIBROIL). Odlučovač je bez automatických výstražných a uzavíracích zařízení. Kvalita vody na výstupu viz Atest
 

Doklady

Na odlučovač je vydáno Prohlášení o vlastnostech č. 01/13 podle zákona 22/1997 Sb. Odlučovač je navržen v souladu s požadavky ČSN EN 858-1 a vyhovuje i požadavkům Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. pro vypouštění vod.  K odlučovači je dodávána Technická dokumentace včetně návrhu Provozně manipulačního řádu a Provozního deníku. Ke každému výrobku je pod evid. č. vydáno Osvědčení o vodotěsnosti a Záruční list. Výrobek je označen CE značkou shody a opatřen typovým štítkem dle EN 858…..více

Obsluha

Podmínky pro instalaci, provoz a údržbu stanoví ČSN EN 858-2. Kontrola a údržba je v čl. 6, kde jsou stanoveny minimální lhůty takto:

 
  • Údržbu odlučovacího zařízení musí provádět odborní pracovníci alespoň jednou za 6 měsíců.
  • Generální technická kontrola musí být prováděna v intervalech nejvýše 5 let.

Podrobné podmínky kontroly a údržby jsou v Provozně manipulačním řádu, který je s Provozním deníkem dodán k výrobku při expedici  ….více zde

 

Osazení

Po vykopání jámy se plastový odlučovač osadí do vodorovné polohy na srovnanou vrstvu sušší betonové směsi s malým obsahem cementu. Odlučovač se připojí na kanalizaci. Při postupném napouštění nádrže vodou a jejím rozepření se provádí zhutněný obsyp stěn sušším betonem s malým obsahem cementu. Do úrovně terénu se provede nadbetonování nebo vyzdění betonovými tvarovkami – KB bloky. Osadí se překlady (např. 2 ks RZP 900/140/140), dobetonuje do horní úrovně překladů, osadí se rám poklopu a pak i poklop. Poklop se vyplní betonem nebo dlažbou s vynecháním otvorů u úchytů – podrobněji viz. odstavec Poklopy (klikni) Toto platí pro osazení v malých hloubkách a v plochách bez většího zatížení. V ostatních případech se dle návrhu projektanta příp. dodavatele provede základová deska a stěny obetonování s pomocnou výztuží případně ze železobetonu. Stěny odlučovače jsou opatřeny lištami s kruhovými otvory pro případné provléknutí nebo vázání ocelové výztuže. Odlučovač v provedení k osazení pod hladinou spodní vody je kromě lišt na vnější straně stěn opatřen lištami s kruhovými otvory i na vnější straně dna. Otvory v lištách se protáhne výztuž.Poklop v části Poklopy. Výkres osazení je pod tímto textem. Před uvedením do provozu se odlučovač naplní čistou vodou.

Poklopy

Poklopy jsou ocelové, pozinkované, vodotěsné pro betonovou výplň (je možno vyplnit i dlažbou, asf.betonem) v provedení pro pojezd vozidly do 3,5t nebo do 15t. Při požadavku vyšší únosnosti jsou odlučovače dodány bez poklopů, tyto dodá např. f. VLČEK a to litinové 600/900 mm s únosností do 40t (D400) nebo, pokud to umožní hloubka uložení, se použijí šachtové vstupy s šachtovými litinovými poklopy….více o poklopech (klikni)

Výkres:

Odlučovač GSOL-25/120 - schéma
0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru