LAPOLY Sekoprojekt
Search
Close this search box.
0

GSOL-15/70 odlučovač lehkých kapalin NS70

Cena včetně dopravy bez DPH.

Technické parametry
Typové označení:GSOL-15/70
Velikost odlučovače:NS 70
Jmenovitý průtok:15 l/s
Maximální průtok (kapacita):70 l/s
Odvodňovaná plocha (orientačně):3000-7000m2
Max. znečištění vstupní vody:5000 mg rop. látek (NEL) v lt. vody
Obvykle jsou v praxi hodnoty do 1000 mg/l
Kvalita vody na výstupu C10-C40:GSOL-15/70 je odlučovačem třídy I do 5 mg/l
Obvykle průměrně 0,5 mg/l

Popis 

Gravitačně sorpční plastový odlučovač lehkých kapalin (benzínů, oleje…, dříve ropných látek) je vyroben v “baleném” provedení, jako sestava vodotěsně svařovaných polypropylenových nádrží se sedimentační komorou, koalescenční vložkou a sorpčním filtrem. Odlučovač je určen pro osazení v zemi s obetonováním viz. odstavec Osazení, Schéma osazení a Výkresy. Odlučovač pro průtok 70 l/s je vyráben jako sestava odlučovače GSOL-10/50 a GSOL-5/20 s rozdělovací (sedimentační komorou) RK 2°. Rozměry rozdělovací komory RK-2° (pro 2 ks odlučovačů) jsou 3000x900x1500mm. Kóta dna potrubí od dna komory je stejná jako kóta přítoku odlučovačů tj. 1100mm.                      

Použití

Zařízení se používá k čištění vod znečištěných volnými ropnými látkami (NEL) např. dešťových vod z parkovišť, odstavných a manipulačních ploch, šrotišť atd. Je určeno zejména pro parkoviště, čerpací stanice a autoservisy, pro čištění dešťových vod z ploch.

Funkce

Odlučovač je navržen dle požadavků ČSN EN 858-1 Odlučovače lehkých kapalin. Odloučení  lehkých kapalin (ropných látek, NEL, C10-C40) z odpadní vody je vícestupňové. Nejdříve dojde k sedimentaci a ke gravitační separaci ropných látek na hladině, pomocí koalescenční vložky ke shlukování nejmenších kapiček lehkých kapalin a sedimentaci jemných částeček a nakonec k dočištění na speciálním sorpčním filtru, kde je zbytkové znečištění látkami C10-C40 zachyceno na vláknitém sorpčním hydrofobním materiálu REO Fb (FIBROIL). Odlučovač je bez automatických výstražných a uzavíracích zařízení. Kvalita vody na výstupu viz Atest
 

Doklady

Na odlučovač je vydáno Prohlášení o vlastnostech č. 01/13 podle zákona 22/1997 Sb. Odlučovač je navržen v souladu s požadavky ČSN EN 858-1 a vyhovuje i požadavkům Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. pro vypouštění vod.  K odlučovači je dodávána Technická dokumentace včetně návrhu Provozně manipulačního řádu a Provozního deníku. Ke každému výrobku je pod evid. č. vydáno Osvědčení o vodotěsnosti a Záruční list. Výrobek je označen CE značkou shody a opatřen typovým štítkem dle ČSN EN 858-1. 

Obsluha

Podmínky pro instalaci, provoz a údržbu stanoví ČSN EN 858-2. Kontrola a údržba je v čl. 6, kde jsou stanoveny minimální lhůty takto:

 
  • Údržbu odlučovacího zařízení musí provádět odborní pracovníci alespoň jednou za 6 měsíců.
  • Generální technická kontrola musí být prováděna v intervalech nejvýše 5 let.

Podrobné podmínky kontroly a údržby jsou v Provozně manipulačním řádu, který je s Provozním deníkem dodán k výrobku při expedici. 

 

Osazení

Po vykopání jámy se plastový odlučovač – tři plastové nádrže – osadí do vodorovné polohy na srovnanou vrstvu sušší betonové směsi s malým obsahem cementu a vzájemně se propojí. Odlučovač se připojí na kanalizaci. Při postupném napouštění nádrží vodou a jejich rozepření se provádí zhutněný obsyp stěn sušším betonem. Osadí se částečné zastropení a do úrovně terénu se provede vyzdění vstupních šachet 600/900 betonovými tvarovkami – KB bloky.  Osadí se rámy poklopů a pak i poklopy. Poklopy se vyplní betonem s vynecháním otvorů u úchytů – podrobněji viz. odstavec Poklopy. Toto platí pro osazení v malých hloubkách a v plochách bez většího zatížení. V ostatních případech se dle návrhu projektanta příp. dodavatele provede základová deska a stěny obetonování s pomocnou výztuží případně ze železobetonu. Stěny odlučovače jsou opatřeny lištami s kruhovými otvory pro případné provléknutí nebo vázání ocelové výztuže. Odlučovač v provedení k osazení pod hladinou spodní vody je kromě lišt na vnější straně stěn opatřen lištami i na vnější straně dna. Otvory v lištách se protáhne výztuž. Před uvedením do provozu se odlučovač naplní čistou vodou.

Poklopy

Poklopy jsou ocelové, pozinkované, vodotěsné pro betonovou výplň (je možno vyplnit i dlažbou, asf.betonem) v provedení pro pojezd vozidly do 3,5t nebo do 15t. Při požadavku vyšší únosnosti jsou odlučovače dodány bez poklopů, tyto dodá např. f. VLČEK a to litinové 600/900 mm s únosností do 40t (D400) nebo, pokud to umožní hloubka uložení, se použijí šachtové vstupy s šachtovými litinovými poklopy.

0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru