LAPOLY Sekoprojekt
Search
Close this search box.
0

SOL-2/4M sorpční vpust NS4

Cena včetně dopravy bez DPH.

Technické parametry
Typové označení:SOL-2/4M (s mříží)
Rozměry odlučovače (d x š x v) : 900x600x1010 mm
Hmotnost kompletu:cca 120 kg
Přítok vody:Mříží přes usměrňov. kryt
Max. znečištění vstupní vody:1000 mg rop. látek (NEL) v lt. vody
Potrubí na výstupu:PP 125 = DN 125
Jmenovitý průtok:2 l/s
Maximální průtok (kapacita):4 l/s
Odvodňovaná plocha (orientačně):50 - 300 m2
Kvalita vody na výstupu C10-C40:obvykle průměrně 0,5 mg/l

Popis 

SOL-2/4M je v provedení jako uliční vpust – voda natéká vrchem mříží. Mříže pro SOL-2/4M jsou dodávány v provedení pro pojezd vozidly do 3,5t nebo do 40t (D400).  Sorpční plastová vpust je vyrobena v “baleném” provedení, jako vodotěsná svařovaná polypropylenová nádrž s gravitačně sedimentační komorou a dočištěním na sorpčním filtru. Vpust je určena pro osazení v zemi s obetonováním viz. odstavec Osazení.                                            

Použití

Sorpční vpust je určena zejména pro menší parkoviště, čerpací stanice a autoservisy, pro čištění dešťových vod z menších ploch, kde se osadí místo uliční vpusti. Zařízení se používá k odvádění vod, které by mohly být znečištěny volnými ropnými látkami (NEL) např. dešťových vod z parkovišť, odstavných a manipulačních ploch, šrotišť atd. Sorpční vpust není odlučovačem lehkých kapalin dle ČSN EN 858. Používá se k odvodnění drobných ploch, tedy tam, kde není vyžadován odlučovač lehkých kapalin, ale je vhodné zajištění proti úniku lehkých kapalin.

Funkce

Odloučení ropných látek je vícestupňové, tj. gravitační separace na hladině, sedimentace jemných částeček, a potom dočištění na speciálním sorpčním filtru, kde je zbytkové znečištění látkami C10-C40 vázáno na vláknitý sorpční materiál REO Fb (Fibroil).

Doklady

Na odlučovač je vydáno Prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb. K výrobku je dodávána Technická dokumentace včetně návrhu Provozně manipulačního řádu a Provozního deníku. Ke každému výrobku je pod evid. č. vydáno Osvědčení o vodotěsnosti Záruční list – viz též tlačítko DOKLADY

Obsluha

Doporučené lhůty:
1 x za 2-3 měsíce:
  • kontrola, vyčištění koše na hrubé sedimenty, případně výměna filtračního segmentu    
1-2 x za rok:
  • vyčerpání a vyčištění vpusti od jemných  sedimentů a ropných látek
  • výměna znečištěných filtračních segmentů
  • napuštění zařízení čistou vodou
Podrobněji viz návrh Provozně manipulačního řádu, který je s Provozním deníkem dodán k výrobku při expedici. Provozovatel na základě výsledků zkušebního provozu upraví lhůty případně další podmínky provozního řádu – viz též tlačítko PROVOZ

Osazení

Po vykopání jámy se plastová nádrž vpusti osadí do vodorovné polohy na srovnanou vrstvu sušší betonové směsi s malým obsahem cementu. Potrubí se připojí na kanalizaci. Při postupném napouštění vpusti vodou a jejím rozepření se provádí zhutněný obsyp stěn sušším betonem s malým obsahem cementu. Do úrovně terénu se provede nadbetonování nebo vyzdění betonovými tvarovkami – KB bloky. Do betonu se osadí rám mříže, do rámu se vloží usměrňovací kryt a na něj mřížToto platí pro osazení v malých hloubkách a v plochách bez většího zatížení. V ostatních případech se dle návrhu projektanta příp. dodavatele provede základová deska a stěny obetonování s pomocnou výztuží případně ze železobetonu. Stěny vpusti jsou opatřeny lištami s kruhovými otvory pro případné provléknutí nebo vázání ocelové výztuže. Otvory v lištách se protáhne výztuž. Před uvedením do provozu se nádrž vpusti naplní čistou vodou. Viz též tlačítko VÝKRESY

Mříže

Pro sorpční vpusti dodáváme mříže o nosnosti 3,5t nebo 40t – viz tlačítko MŘÍŽE

0
Objednávka
Objednávka neobsahuje žádné položkyZpátky k výběru